Diametern kallar till ordinarie Föreningsstämma 23e Maj 19.00

Styrelsen kallar nu till Föreningsstämma den 23e Maj 19.00 i Föreningslokalen.
Vi hoppas på stort deltagande från våra medlemmar och att ni vill vara med och ta beslut som påverkar din och vår förening.

Styrelsen jobb underlättas om vi får input och kan ha en levande och konstruktiv dialog om hur vi som medlemmar tycker att föreningen ska förändras.

Välkommen till föreningstämma i Brf Diametern
Medlemmarna i Brf Diametern, Nacka kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2018.

Tid: Onsdagen den 23 maj 2018, klockan 19.00. Plats: Föreningens lokal, Atlasvägen 49.

– Efter stämmans avslutande berättar sittande ordförande Jonas Sheiakh om det pågående
arbetet i föreningen och det finns möjlighet att ställa frågor.
– Därefter dukar vi fram en buffé och äter och umgås under trevliga former.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
4. Val av två justerare samt rösträknare
5. Fråga om kallelse behörigen skett
6. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar
7. Revisorernas berättelse *
8. Fastställande av Resultat- och balansräkning *
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
11. Arvoden för det löpande året
12. Beslut om fastställande inkomst-utgiftsstat *
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och suppleanter
16. Övriga ärenden
a. Beslut om styrelsens förslag till nya stadgar (Se nästa sida)
b. Motioner (bifogas denna kallelse)
1. Behåll stenmangeln (Rolf Harlert)
2. Upprätta staket/stängsel med växtlighet på hussidan av containern
(Robert Smith)
3. Rätt att glasa in sin balkong (Lisa Blomqvist)
4. Förslag till gymlokal i föreningen (Maria Adam)
17. Stämman avslutas

* Årsredovisning, revisionsberättelse samt budget för 2018 finns tillgänglig på
föreningens hemsida. Du kan också få ett exemplar om du kontaktar styrelsen via e-post.
styrelse@brfdiametern.se Våra kontaktuppgifter finns också i alla portar.